Địa Chỉ: 90 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.